Izolacja-Jarocin S.A.

9 grudzień 2019r.

JARBIT V80 S42 PRO

Opis produktu

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT PRO V80 S42 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu szklanego wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana gruboziarnistą posypką, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Wzdłuż jednego brzegu papy znajduje się pas masy asfaltowej zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego, służący podczas układania do wykonania zakładki.
 

Przeznaczenie

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT PRO V80 S42 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę stosuje się do wykonywania nowych pokryć dachowych a także do wykonywania renowacji starych pokryc papowych.

W nowych pokryciach pape stosuje się w układzie dwuwarstwowym. Pierwszą warstwę wykonuje się z papy podkładowej. Na tak przygotowanym padkladzie układa się warstwę papy zgrzewalnej JARBIT PRO V80 S42 jako wierzchnią warstwę nowego pokrycia dachowego.

Podczas renowacji starego pokrycia papowego nalezy odpowiednio przygotowac podłoże, dopiero na takim podłożu układa się nową, wierzchnią warstwę z papy zgrzewalnej JARBIT PRO V80 S42.

Uwaga!
Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie należy używać do wykonywania obróbek dachowych oraz stosować na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te należy stosować w układach wielowarstwowych, co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy wykonując z użyciem pap na innych rodzajach osnowy.

Przechowywanie

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.