Pracownia Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Badanie  pap na emisję lotnych związków organicznych. 

Raport z badania stwierdza, że cyt: ....badane papy asfaltowe nie wydzielają do powietrza substancji chemicznych w ilościach uznanych za niebezpieczne... .  Konkretne wyniki wskazują, że emisja lotnych związków organicznych, niezależnie od rodzaju przebadanej papy,  jest bardzo niewielka  i wynosi mniej niż 2% dopuszczalnej normy emisji ww. związków, określonej w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( Monitor Polski Nr 19, poz. 231/1996) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r (Dz.U. 2010 Nr 16 poz.87).   


 Pobierz raport: Badanie emisji lotnych związków organicznych ...

Pobierz : Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych


Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego o nazwie handlowej: Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa MOSTOBIT do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym - w zakresie podanym w Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Pobierz: Krajową Ocenę Techniczną IBDiM