Fundusze europejskie


IZOLACJA-JAROCIN S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu: Opracowanie innowacyjnej hydroizolacji samoprzylepnej w ramach: poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania 255.000,00 PLN ; Termin realizacji: 01.04.2021 - 30.06.2022.

Celem projektu jest opracowanie metody wytwarzania innowacyjnej samoprzylepnej hydroizolacji dachowej poprzez opracowanie specjalnej kompozycji klejowej oraz wytworzenie demonstratorów specjalnej hydroizolacji dachowej o strukturze wielowarstwowej papy samoprzylepnej. W wyniku realizacji projektu zakupiona zostanie usługa badawcza polegająca na opracowaniu nowego produktu - wielowarstwowej papy samoprzylepnej. Opracowanie nowego produktu nastąpi w wyniku realizacji prac badawczo rozwojowych, mających na celu opracowanie metody wytwarzania innowacyjnej samoprzylepnej hydroizolacji dachowej, poprzez opracowanie specjalnej kompozycji klejowej oraz wytworzenie demonstratorów hydroizolacji dachowej o strukturze wielowarstwowej papy samoprzylepnej w oparciu o wytypowaną komercyjną papę Wnioskodawcy. 

Planowane efekty projektu: W ramach projektu opracowana zostanie metoda wytwarzania samoprzylepnej hydroizolacji dachowej poprzez opracowanie specjalnej kompozycji klejowej oraz współudział w wytworzeniu demonstratorów hydroizolacji dachowej o strukturze wielowarstwowej papy samoprzylepnej w oparciu o wytypowaną komercyjną papę Wnioskodawcy - prowadząca finalnie do opracowania nowego produktu (będącego głównym celem niniejszego projektu). Wynikiem prac będzie innowacja produktowa - wielowarstwowa papa samoprzylepna (1 szt.).

Wartość projektu: 369 000,00 zł


IZOLACJA-JAROCIN S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy Izolacji-Jarocin SA. z siedzibą w Jarocinie". Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Kwota dofinansowania: 242 030,79 PLN