Kalendarium

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne

  •  raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
  •  raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2020 r.

  • 30 września 2020 r.

3. Raport roczny za 2019 r.

  • 30 kwietnia 2020 r.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2020 nie będą publikowane.

Kalendarium:

31.03.2020Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu rocznego za 2019 r.
14.04.2020Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
30.04.2020Publikacja Raportu rocznego za 2019 r.
14.05.2020Publikacja Raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
31.08.2020Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu półrocznego za półrocze 2020 r.
30.09.2020Publikacja raportu półrocznego za półrocze 2020 r.
21.10.2020Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
20.11.2020Publikacja Raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.