Kalendarium

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne

  •  raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  •  raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2021 r.

  • 30 września 2021 r.

3. Raport roczny za 2020 r.

  • 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2020 nie będą publikowane.

Kalendarium:

31.03.2021Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu rocznego za 2020 r.
14.04.2021Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
30.04.2021Publikacja Raportu rocznego za 2020 r.
14.05.2021Publikacja Raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
31.08.2021Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu półrocznego za półrocze 2021 r.
30.09.2021Publikacja raportu półrocznego za półrocze 2021 r.
20.10.2021Początek 30-dniowego okresu zamkniętego w związku z publikacją Raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
19.11.2021Publikacja Raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.