Zasady układania pap zgrzewalnych

Papy produkowane przez „IZOLACJĘ-JAROCIN” S.A. są przeznaczone zarówno do wykonywania nowych pokryć dachowych jak i do renowacji starych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych (posadzek i fundamentów). Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania robót hydroizolacyjnych.

Roboty dekarskie należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, w którym powinny być podane m.in.:

 • rodzaj i charakterystyka wyrobów do wykonywania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnień,
 • rodzaj podłoża i sposób przygotowania go pod pokrycie,
 • sposób wykonania i opis układu warstw pokrycia,
 • pochylenia połaci, spadki podłużne rynien dachowych i koryt odwadniających,
 • sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i zawilgoceniem izolacji termicznej w trakcie realizacji innych robót budowlanych oraz w trakcie dokonywania przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych na dachu lub stropodachu.

Każde pokrycie hydroizolacyjne jest systemem złożonym z warstw, w którym każda z warstw ma ściśle określone zadania. Podczas projektowania o wyborze konkretnego systemu hydroizolacyjnego decydują:

 • rodzaj, typ i właściwości izolowanej powierzchni,
 • wibracje oraz ruchy podłoża,
 • rodzaj i właściwości materiałów termoizolacyjnych zastosowanych w pokryciu dachowym,
 • kąt nachylenia izolowanej powierzchni,
 • warunki środowiska/klimat (usytuowanie geograficzne, roczny opad, wysokość temperatury, siła wiatru).

Przy układaniu pap zgrzewalnych obowiązują identyczne, bądź podobne ogólne zasady, jak w przypadku układania pap tradycyjnych. Podstawowe różnice wynikają przede wszystkim ze specyficznych własności pap zgrzewalnych, a mianowicie:

 • dużej grubości i wynikającej z tego gramatury papy, ponieważ masa asfaltowa potrzebna do klejenia zawarta jest w strukturze papy zgrzewalnej,
 • wydłużonej trwałości, co wymusza jednocześnie konieczność zapewnienia podobnej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego, takim jak obróbki blacharskie, kominki, wywietrzniki, haki itp.

Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia dachowego z materiałów oferowanych przez IZOLACJĘ-JAROCIN S.A. należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowe wykonanie pokrycia i wieloletni okres jego użytkowania.